ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ


รหัสประจำตัวนักศึกษา :
ภาคเรียน :
      

หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562
พัฒนาโดย......ศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
104 หมู่ 13 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ถ.สระแก้ว-จันทบุรี ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทร : 037-252066, แฟ็กซ์ : 037-252066